bok levá
bok-prava
Vyhledávání
Kontakt

Quality Drinks s.r.o.

Trnkova 636/72

62800 Brno

IČ: 04185692

Tel.: +420 777 888 176

Email: info@qualitydrinks.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Quality Drinks s.r.o.

Sídlo: Trnkova 72, 628 00 Brno

IČ: 04185692

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C88666 vedenou u Krajského soudu v Brně

Tel.: +420 777 888 176 e-mail: info@qualitydrinks.cz

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://eshop.qualitydrinks.cz/ , a to prostřednictvím webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://eshop.qualitydrinks.cz/, (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Při uzavření kupní smlouvy platí znění obchodních podmínek umístěné v den jejího uzavření na webové stránce.

1.6. Prodávající upozorňuje, že dle příslušných ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn prodávat kupujícímu pouze vybrané zboží, a to v návaznosti na to, kdo je kupujícím. Kupujícím může být:

1.6.1. Fyzická osoba – spotřebitel, tedy osoba, která pro vlastní potřebu jako konečný spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím,

1.6.2. Fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo právnická osoba, pokud je tato osoba konečným spotřebitelem prodávaného zboží, nebo

1.6.3. Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem koncesované živnosti „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1.7  Na webové stránce prodávajícího platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky a odeslání košíku se chápe jako nabídka dle § 1732 odst. 1 a § 1733 občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 se nepoužije. Kupní smlouva je považována za uzavřenou na základě potvrzení prodávajícího odeslaného prostřednictvím elektronické pošty.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky odešle kupujícímu elektronickou poštou obsah objednávky, jde-li o objednávku obsahující všechny stanovené náležitosti, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a úplné znění těchto obchodních podmínek.

3.6  Kupující odesláním objednávky z webového rozhraní prodávajícího potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Dále kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je osobou starší 18 let a umožní při přejímce zásilky obsahující alkoholické nápoje ověření plnoletosti dle platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas) pověřeným zástupcem prodávajícího nebo jeho smluvního partnera (přepravní služba, výdejní místo). Stejné podmínky platí, pokud k převzetí zásilky zplnomocní jinou osobu.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Neobdrží-li kupující přijetí objednávky prodávajícího do konce druhého následujícího pracovního dne ode dne, v němž došlo k doručení objednávky kupujícímu, platí, že objednávka nebyla provedena řádně a kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu, nebo na základě dohody s kupujícím zrušit její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část v případech, kdy kupující není dle platných právních předpisů (zejména příslušných ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů) oprávněn kupujícímu vybrané zboží prodat.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle objednávky prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (kupní cenu) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. V hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího uvedené v bodě 1; kupní cena je splatná při převzetí zboží.

4.1.2 V hotovosti, nebo platební kartou podle možností konkrétního dopravce; kupní cena je splatná při převzetí zboží.

4.1.3 Převodem na účet prodávajícího; v takovém případě je kupní cena zaplacena jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího.

4.2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@qualitydrinks.cz

5.3. V případě odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující takto od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, případně jiným způsobem tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím

vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

5.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že v okamžiku přejímky zásilky obsahující alkoholické nápoje kupující neprokáže svou plnoletost předložením platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas) pověřenému zástupci prodávajícího nebo jeho smluvního partnera (přepravní služba, výdejní místo), čímž dojde k porušení ustanovení Obchodních podmínek prodávajícího při uzavření kupní smlouvy.

 

6. REALIZACE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího potvrzeného prodávajícím, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. Kupující je o změně způsobu přepravy informován prostřednictvím zprávy zaslané prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.6. Objednávky, které nebudou do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy uhrazené nebo vyzvednuté, budou automaticky stornovány, přičemž v takovém případě Prodávající odstupuje automaticky od smlouvy. Poté je nutné učinit novou objednávku, resp. uzavřít novou kupní smlouvu. Prodávající má v takovém případě po kupujícím (objednateli) nárok na náhradu škody.

6.7. Zboží bude prodávajícím odesláno nebo připraveno k vyzvednutí vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy; v případě platby převodem na účet prodávajícího bude zboží odesláno nebo připraveno k vyzvednutí vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o možném náhradním termínu dodání s ohledem na možnosti distributora.

6.8. Při doručování zásilky obsahující alkoholické nápoje (za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let): Pověřený zástupce prodávajícího nebo jeho smluvního partnera (přepravní služba, výdejní místo) ji předá kupujícímu/přebírajícímu pouze v případě, že tento prokáže dovršení věku 18 let předložením platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas) s tím, že může být zaznamenáno číslo příslušného dokladu. V opačném případě kupujícímu/přebírajícímu zásilka obsahující alkoholické nápoje nebude předána a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího projev jeho vůle uplatnit práva z vadného plnění. V případě reklamace zboží prostřednictvím elektronické pošty uvede kupující telefonní číslo a jiný kontaktní údaj a číslo objednávky. Prodávající jej bude bez zbytečného odkladu kontaktovat a domluví s kupujícím postup reklamace.

7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je vyznačena na produktu a je proměnlivá. Prošlé produkty prodávající na svých webových stánkách neprodává. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí balíku od přepravce.

7.6. Lhůty pro uplatnění reklamace:

Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem. V případě potravinářského zboží je doba pro vytknutí vady omezena dobou použitelnosti, případně datem spotřeby, vyznačené na zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Zpracování osobních údajů kupujícího probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro splnění uzavírané smlouvy.

9.2. Správcem osobních údajů je Quality Drinks s.r.o., Trnkova 72, 628 00 Brno, IČ: 04185692, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C88666 vedenou u Krajského soudu v Brně.

9.3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.4. Kupující bere na vědomí, že je pro splnění uzavírané smlouvy povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Osobní údaje kupujícího budou uloženy pro zajištění doručení objednaného zboží a zjištění kvality a dodržování služeb smluvních partnerů, a to na dobu tří let, nebo po zákonem stanovenou dobu (např. na dobu 11 let budou uloženy údaje uvedené na daňovém dokladu pro splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Poté budou osobní údaje smazány, nebude-li dán souhlas s prodloužením zpracování osobních údajů.

9.6. Osobní údaje kupujícího může prodávající (správce) poskytnout třetím osobám jako zpracovatelům:
a) přepravní společnosti Uloženka s.r.o., IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., MESSENGER a.s., Geis CZ s.r.o.,
b) poskytovatel software,
c) poskytovatel účetních služeb,
d) provozovatel vyhledávacího a porovnávacího portálu heureka.cz pro archivaci recenzí a hodnocení spokojenosti zákazníků.
Bez předchozího informování kupujícího jeho osobní údaje nebudou jiným třetím osobám poskytnuty.

9.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a subjektům uvedeným v bodě 9.6 těchto obchodních podmínek nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího informování kupujícího předávány třetím osobám.

9.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.9. Kupující je jako subjekt údajů oprávněn požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům dle čl. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující je jako subjekt údajů dále oprávněn využít práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR. Kupující má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

9.10. O zpracování osobních údajů je kupující prodávajícím informován při uskutečnění objednávky.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje kromě případů uvedených v čl. 9 budou zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu a případné zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem je kupující oprávněn vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

10.2. Kupující bere na vědomí, že může docházet k ukládání tzv. cookies na jeho počítač a to pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující cookies z počítače nebo mobilního zařízení vymazat pomocí prohlížeče.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

11.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

12.2. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou, pokud ke smírnému řešení nedojde, tak příslušnými soudy České republiky.

12.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

12.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

12.7. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

13.1. Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 796/44, Praha 1, PSČ 110 00.

 

Příloha: Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

podle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

(vyplňte tento formulář a pošlete jej prodávajícímu pouze v případě, že odstupujete od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát (prodávající):

Quality Drinks s.r.o.

Trnkova 72, 628 00 Brno

Tel.: +420 777 888 176 e-mail: info@qualitydrinks.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

……………………………..

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zákazník není přihlášen
Přihlásit se
PARTNER PROFESIONÁLŮ

Provozujete restauraci, bar, hotel či specializovanou prodejnu s nabídkou prémiových lihovin? Neváhejte se zaregistrovat a kontaktovat nás na info@qualitydrinks.cz nebo na tel.čísle 777 888 176.
Je pro vás připraven individuální program šitý na míru právě potřebám odvětvových specialistů.

EET a GDPR

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

18+

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let!

Způsoby doručení zboží

Novinky na email

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.